خط و قلم

نمایش کامل بیوگرافی

خوشنویسی یکی از مهم ترین هنرهای برجسته ایرانی است. حرکت در مسیر هنر چنان انرژی و لذت عمیقی به انسان میدهد که تا مدتها ذهن و افکار را آرام کرده و به زندگی هدف میبخشد. ما با شماییم تا لذت خاص بودن را با دست خط و امضایی متفاوت ، تجربه کنید .

khatoghalam.com

  • تعداد دانشجویان
    3
  • دسته بندی دوره ها
    1
  • بازخورد از سمت دانشجویان
    0